НА ВНИМАНЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИЕ СОРТОВЕ

Производителите на винени сортове, разположени на територията на район „Централен”, са длъжни в срок до 15 януари 2019г. да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. в два (2) екземпляра в офиса на териториално звено на ИАЛВ, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 67, ет. 2, ап. 211.

Декларацията в електронен вид може да се изтегли от следния адрес: http://www.eavw.com/up_docs/Dec_recolta_8_reg436.pdf

Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя, съответно – гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.