О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН – ОБЩИНА ПЛОВДИВ Ул. „Христо Г. Данов” № 39, гр. Пловдив ЕИК 000471504000
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че във връзка с процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Пловдив” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект:
„Нова сграда за шест градински групи на ЦДГ „Каменица”, УПИ II-523.1164, Детска градина, кв.378 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив”, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.
Лице за контакти от страна на Възложителя: Грета Маринова – ст. инспектор „Екология и озеленяване”, Район „Централен”, Мария Николаева – ст. инспектор „Екология и озеленяване”, Район „Цетрален”, тел. за връзка: 032/658-229, 032/ 658 – 226
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 02.03.2020 г.