ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЯВЯВА:

Със Заповед № РД-17-765/20.07.2017г. на Кмета на район Централен се открива процедура по избор на ползвател на свободна позиция за ползване на място-общинска собственост за разполагане на стационарен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на СПО с обществено – обслужваща и търговска дейност в зона за търговия пред УПИ V – електротехникум, кв. 29 по плана на кв. „Младежки хълм” – Пловдив от 12.05.2017г. от главен архитект на район „Централен”, обозначена по схемата като модул „Г” с обща заета площ 30 кв.м., за срок от 5 години. Цената с ДДС за модул „Г” е в размер на 250 лв. Крайният срок за подаване на заявления е до 04.08.2017г. до 17,00ч. в деловодството на район „Централен”, ул. „Хр. Г. Данов” № 39, ет.1, ст. № 3. При повече от един кандидат за едно място за разполагане на СПО ще се проведе търг или конкурс. Обявлението е качено в сайта на Район „Централен” – Община Пловдив www.plovdivcentral.org и на таблото за обяви в сградата на Район „Централен” – Община Пловдив.