ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Централен” при Община Пловдив, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е разработен проект за изменение на подробен устройствен план – план регулация на УПИ VII-зеленина, кв. 61 по плана на „Старинна градска част”, гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 26, с който регулационните граници на УПИ VII-зеленина се поставят в съответствие с границите на поземлен имот с идентификатор 56784.519.834 по КК на гр. Пловдив и се променя предназначението на имота „за паркинг”.

Проектът заедно с приложенията е публикуван на Интернет страницата на район „Централен” при Община Пловдив и се намира в районната администрация на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16 и е на разположение за преглед от заинтересованите лица.

Публичното представяне и обсъждане на проекта ще се състои на 28.03.2018г. от 14:00 ч, в сградата на администрацията на район „Централен” на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16.

СКИЦА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ