Обявление по чл. 124 Б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № 20ОА-1751 от 03.09.2020г. за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв. 514 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив