Обявление по чл.124Б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв.518 по плана на „Трета градска част“-гр. Пловдив