Обявление по чл.124Б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.207 по плана на „Втора градска част“-гр. Пловдив