Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 35 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №15 в зона А и с номера от №1 до №20 в зона Б, по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в УПИ I- компл. застрояване, кв.466, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив ул. „Иларион Макариополски” №26 и №28