ОБЯВЯВА

О Б Я В Я В А: На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 02.07.2018г. – 15.07.2018г., в сградата на район “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Мария Николаева – ст. инспектор ЕО, Дирекция СМСТИ, тел.: 658 222