Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 62 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, по Схема  за благоустрояване и текущ ремонт на инфраструктурата в УПИ I – 523.64, комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО от кв.381а, по плана на „Трета градска част“ гр. Пловдив