ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на временно преместваемо съоръжение (СПО) – павилион с площ от 133.30 кв. м., разположен в част от ПИ 520.1286, УПИ VІІ – компл. жил. стр., търговия и зеленина, кв. 440 по плана на Първа градска част – гр. Пловдив, на адрес – гр. Пловдив, ул. „Ламартин” № 16, съгласно Разрешение за поставяне № 24/13.12.2011 г., издадено от Кмета на Район „Централен”, открит със Заповед № РД-21-379/17.05.2021 г. на Кмета на Район „Централен” – Община Пловдив, изм. със Заповед № РД-21-449/03.06.2021г.