Регистрация на Етажните собствености в Район „Централен“

Уважаеми граждани,

Във връзка, с влизането в сила на Закона за управление на етажната собственост, от 1 май 2009 г., /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ и на Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост /ДВ бр. 50 от 03.07.2009 г./ , район „Централен”, Община Пловдив, призовава, до 1 ноември 2009 г., собствениците в сгради в режим на етажна собственост, към инициативност и предприемане на действия за свикване и провеждане на общи събрания и избор на форма и органи на управление, след което да се представят необходимите данни в районната администрация за вписване на сградата в публичния регистър.
Вписването в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост става след като:

І. Свиква се общо събрание в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона (§ 2 от ПЗ НА ЗУЕС), на което са вземат решения за: формата на управление и управителните органи (чл.9 от ЗУЕС); приемането на правилник за вътрешния ред, съгласно утвърден образец от МРРБ (чл.11, ал. 3 от ЗУЕС); създадена е книга на собствениците по утвърден образец на МРРБ (чл.7 от ЗУЕС).

ІІ. Подава се заявление по образец за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в деловодството на районните администрации (чл. 44 от ЗУЕС и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. Необходими документи:

1. При управление на етажната собственост от Общо събрание: 1.1 Заявление за вписване в регистъра, утвърдено от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, което следва да бъде попълнено от председателя на Управителния съвет или от управителя на етажната собственост след провеждане на Общо събрание на собствениците.
2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
2.1 Заявление за вписване на Сдружение на собствениците, като се прилагат следните документи:
2.1.1 Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в ЕС;
2.1.2 Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
2.1.3 Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет (управителя);
2.1.4 Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (чл. 29 ЗУЕС).

ІІІ. Издаване на технически паспорт за сградата при условията и по реда на Закона за устройство на територията (за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация – в срок до 31 декември 2012 г.
В случай, че председателят на Управителния съвет или Управителят на етажната собственост не заяви обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър, законът за управление на етажната собственост предвижда глоба от 100 до 500 лв.

От тук можете да изтеглите Заявление за регистрация на етажната собственост

От тук можете да посетите страницата на електронния регистър на сградите в режим на етажна собственост на територията на Община Пловдив