Съобщение във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление (отопление от домакинствата)