У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за инвестиционно намерение: ”Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за обект: зелена площ на ул. „Капитан Райчо“ №58, район „Централен“ в ПИ с идентификатор 56784.523.902”.