Уведомление ОВОС

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата пза ОВОС на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, за инвестиционно предложение „Изграждане на Разпределителен топлопровод по ул. „Любен Каравелов” в участъка от съществуващото отклонение т.6.14 до УПИ 56784.522.398 на бул. „Христо Ботев” № 2 в гр. Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 24.04.2017г. – 08.05.2017г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.