Уведомление ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на „Непи Проджект Фор „ЕООД, за инвестиционно предложение„Изграждане на ТЪРГОВСКО-РАЗВИЛИКАТЕЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС „ПРОМЕНАДА”, в поземлен имот с идентификатор 56784.551.114, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район „Централен”, ул. „Авксентий Велешки”.Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 01.03.2023 г. – 14.03.2023 г., в сградата на  сградата на район “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая № 27 „Капитално строителство”, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Мария Николаева – главен инспектор ЕО, Дирекция СМСТИ, тел. 032/658 226.