Уведомление ОВОС

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “ВИП ГРУП 1” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Панагюрище” № 13, ап.10, представлявано от Управители: Янчо Георгиев Янев и Борислав Николов Гешев У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II – жилищно и обществено застрояване, хотел и зеленина, кв. 21А (нов) по плана на кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив.