Заповед на Кмета на Район „Централен“ – Община Пловдив за зимното снегопочистване

Уважаеми съграждани,
във връзка с настъпващия зимен сезон Ви уведомявам, че задълженията по почистване на града, съгласно „Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив“ на Общински съвет – гр.Пловдив и програмата за работа при зимни условия на Община Пловдив, са както следва:

  1. Почистването на публичните пространства като улици, площади, градски паркове и др., сметоизвозването и поддържането на зелените градски площи, както и осигуряване проходимостта на пътните платна и публичните обществени пространства при зимни условия, е задължение на общинската администрация в рамките на утвърдения общински бюджет.
  2. Почистването на тротоарите, съответстващи на фасадите илиграниците на заведения, офиси, производствени и администра¬ тивни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги, павилиони, фургони, маси и съоръжения за търговия и открито сервиране, строителни площадки и други, е задължение на ръководителите на учреждения, търговски дружества, обществени организации и физически лица, стопанисващи тези обекти, включително почистване от сняг и ледени висулки през зимата.
  3. Почистването на общите части на сградите, дворовете, частите от вътрешно дворните пространства и частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти, е задължение на собствениците в жилищни кооперации и на индивидуални жилищни сгради и второстепенни постройки и съоръжения, включително и почистване от сняг и ледени висулки през зимата.
    Забранява се: Складирането на сняг в обсега на автобусните и тролейбусни спирки, срещу входовете на гаражи, в района на кръстовищата, срещу пешеходните пътеки, по уличните регули и върху решетките на дъждоприемните шахти. Кмет на район „Централен“ – Община Пловдив: /Райна Петрова/
    Лицата, нарушили разпоредбите на Раздел III. „Поддържане на чистота и снегопочистване“ от „Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив“ на Общински съвет-Пловдив, както и лицата, допуснали извършването на такива нарушения, се санкционират.
    Санкциите за физически лица са в размер от 100 лева до 2000 лева, а за^едншпучни търговци и юридически лица са в размер от 1000 лева до ,2(5000 левв. При повторно нарушение размерът на санкциите се удвоява.

От тук можете да изтеглите заповедта