УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ – 2017 г.

Удостоверение №Строително разреш. №ОБЕКТ – РЗПУПИСОБСТВЕНИЦИСтроит. надзорРегистрирал
11/20.01.2017 г.94/07.07.2014 г.„Допълващо застрояване – два броя гаражи с височина Н=2,20 м” – V категория,  РЗП: 35,31 м2УПИ VІ-517.439 – жил. застр., кв. 3 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Христо Чернопеев” № 10„ЕЛИТБИЛД 2013” ЕООД с у-л Румяна Георгиеваинж. Кирил Шильовинж. Соня Джевизова
22/26.01.2017 г.24/15.03.2016 г.„Двуетажна пристройка – стълбище към съществуваща жилищна сграда с височина Н=6,00 м, съгласно чл. 50, т. 1а от ЗУТ”- V категория,  РЗП: 29,30 м2УПИ ХVІ-974, кв. 17 по плана на ЖК „Волга – Ген. Д. Николаев”, ул. „Волга” № 56Елена Райчева Макрелова Нанко Симеонов Пачевинж. Соня Джевизова
33/30.01.2017 г.280/18.08.2005 г. „Жилищна сграда на един и пет етажа с височинас Нк=3,50 м и 14,50 м, с  2 гаража, 2 магазина за промишлени стоки и 9 броя апартаменти – секция „В” от съгласуван ИП”
„Първи етап: 9 броя апартаменти, асансьор и гаражи 1 и 2”
– ІV категория, РЗП:1256,90 м2
УПИ VІІ – 349, 350, кв. 206 по плана на Втора градска част, ул. „Янко Сакъзов” № 14„АРХКОНСУЛТ” ЕООД с у-л Стефан Спасов Стефанов, Стефан Спасов Стефанов и Радка Василева Стефанова„СТРИКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
44/08.02.2017 г.180/28.11.2013 г. „Асансьор и остъкляване на тераси по северна фасада жилищна сграда”  – ІV категорияУПИ ІХ – 1249, кв. 41-нов, 182-стар по плана на Централна градска част, ул. „Капитан Бураго” № 9Симеон Георгиев Захариев, Иван Николов Янкулов, Мая  Георгиева ЗахариеваЕТ „ВЕС-П. Петков“, гр. Пловдивинж. Соня Джевизова
55/24.02.2017 г.111/18.06.2009 г. „Гараж с височина Нк=2,40 м – допълващо застрояване” – V категория, РЗП: 31,60 м2 УПИ VІІІ-291, кв. 62 нов, 96 стар по плана на ЦГЧ, ул. „Божидар Здравков” № 5Боян Димитров Грозев, Димитър Илиев Стоиловинж. Петко Арабаджийскиинж. Соня Джевизова
66/07.03.2017 г.112/08.08.2013 г. „Ремонт и реконструкция на покривна конструкция на триетажна жилищна сграда, със запазване на кота корниз и кота било – първи етап на строителството – за тавански помещения №№ 3, 5, 6, 9 и 10” – V категория,  РЗП: 155,10 м2УПИ І-жил. стр., кв. 15 нов по плана на Втора градска част, ул. „Презвитер Козма” № 23 – № 25Васил Димитров Стаменов, Любомир Петров Пенев, Продан Луков Арсовтехн. Петя Янкова Налбантоваинж. Соня Джевизова
77/06.03.2017 г.17/30.01.2015 г.„Жилищна сграда на един, три и пет етажа с кота корниз Нк=3,50 м, 10,00 м и 15,00 м, с  три офиса, двадесет и два апартамента и двадесет и три гаража за двадесет и пет автомобила”“ – IV категория,  РЗП: 2809,10 м2УПИ VІІІ – 719, кв. 158 нов/313 стар по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки” № 31Вельо Велков, Иван Велков, Елисавета Стайкова, Гирагос Папазян, Вартан Папазян, Виктор Папазян, Лъчезар Велков, „АКРАБОВ“ ООД, Мария Тинкова-Солачка, Илко Солачки, Павел Кръстев, „Топинвест БГ“ ООД, ”Т енд СС Инженеринг” ООД, Борис Нейков, ”Капитал-13” ООД, ”Галакси-Н” ООД, Йовко Пънкин, Димитриос Петракис, Николай Ватев, Стефан Дикарло, ”Еко Стар-България” ООД, Райна Радев, Стаю Кайряков, Диана Запрянова„СТРИКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
88/08.03.2017 г.11/21.01.2011 г.„Жилищна сграда с височини Нк=3,50 м и 15,00 м, с 18 апартамента, 3 магазина и подземен паркинг за 19 автомобила, и плътна ограда с височина 2,15 м по вътрешните регулационни граници”- IV категория,  РЗП: 2164,55 м2УПИ ІІ – 1147, 1148, кв. 293 по плана на Централна градска част, ул. „Авксентий Велешки” № 8„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Любомира  Димитрова, Стефан Кралев, Спас и Николина Недялкови, Неда Абрашева, Наньо и Господинка Недялкови, Мария и Христо Атанасови, Милена и Георги Бочукови, Кристияна Бекирова, Райна Бекирова, Светлана Шопова, Александър Златарев, Кирил Ацев„ВЕКТОР – 2000“ ЕООДинж. Соня Джевизова
99/14.03.2017 г.85/29.06.2015 г.„Многофамилна жилищна сграда с аптека и гаражи, с Нк=14,50 м и Нб=18,20 м” – IV категория,  РЗП: 1599,15 м2УПИ VІ – 81, кв. 12 нов/232 стар по плана на Втора градска част, ул. „Антон Страшимиров” № 8„БАУЛЕНД” ООД с у-л Владимир Божилов Темелков„СД КОНСУЛТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1010/24.03.2017 г.26/27.02.2014 г.„Основен ремонт на сгради с идентификатори: 56784.524.450.1 и 56784.524.450.2” – IV категория,  РЗП: 267,55 м2 УПИ ІІІ – 450, кв. 28 – нов, 26 – стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 18-18аДимитър Александров ДерелиевАтанас Асенов Топчиевинж. Соня Джевизова
1111/24.03.2017 г.196/17.12.2013 г.„Пристройка на съществуваща жилищна сграда”- V категорияУПИ ІV-786, кв. 298 по плана на ЦГЧ, ул. „Филип Македонски” № 16Таньо Краев Танев, Красимира Танева Танева, Зорница Танева Танева Таньо Краев Таневинж. Соня Джевизова
1213/06.04.2017 г.09/20.01.2015 г.„Жилищна сграда с Н=4,60 м, 10,00 м и 15,00 м и абсолютни коти 162.10; 167.70; 172.70 с 9/девет/ броя апартаменти, 2/два/ броя магазини за промишлени стоки, 3/три/ броя гаражи и 6/шест/ паркоместа”  – IV категория,  РЗП: 1168,80 м2УПИ ІХ – 1987, 1987а, кв. 477 по плана на Трета градска част, ул. „Родопи” № 111Велика Арабаджиева, Ангелина  Арабаджиева, Фунда Кьорова, Хакан Кьоров, Хасан Хаджъмакак, Милена Зефова, Анка Хаджийска, Василена Иванова, „ФИНЕС 2000” ООД с у-л Георги Балдиков „БИЛДИНСПЕКТ“ ООДинж. Соня Джевизова
1314/15.05.2017 г.45/19.04.2016 г.„Временен открит паркинг по имотни граници, съгласно чл. 55 от ЗУТ” – IV категория,  РЗП: 3154 м2ПИ с идентификатор 56784.522.229, кв. 168-нов/281-стар по плана на Централна градска част, ул. „Цанко Дюстабанов” № 61„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ с у-л Веселин Чипев„СТРОЙКОНТРОЛ“ ООДинж. Соня Джевизова
1415/18.05.2017 г.8/18.01.2007 г.„Преустройство, ремонт, пристройка на две нива и частично надзиждане с Н надзид
до 1,50 м на съществуваща жилищна сграда”
 – V категория,  РЗП:  м2
УПИ ХІ-674, кв. 86 по плана на ЦГЧ, ул. „Йосиф Шнитер” № 8Станислав Илиев Къртев, Петя Иванова Къртева, Мария Станиславова Къртеваинж. Никола Петров Илчевинж. Соня Джевизова
1516/19.05.2017 г.58/07.04.2015 г.„Жилищна сграда с височина Н=8,60 м; 9,00 м и 10,50 м” – IV категория,  РЗП: 1158,49 м2УПИ VІ – 274, кв. 61-нов, 165-стар по плана на Централна градска част, ул. „Кирил и Методий“ № 8, 8А„НЕОКОР 18” ЕООД с у-л Иван Иванов, ИВАН  ВАСИЛЕВ, АНЕТ АРТИНЯН – НИКОЛОВА, ПЛАМЕН и ПАВЛЕТА ЧЕЛИБАШКИ, ИВАН ИВАНОВ, ПЕТЪР ИВАНОВ, ПЕТЯ МЪРФИ, МАРИЕТА МИТЕВА, ТАНЯ АРАБАДЖИЕВА-САНЧЕЗ  „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
1617/22.05.2017 г. 289/04.10.2006 г.„Преустройство, пристрояване и надстрояване до кота Нк=7,50 м и 8,00 м на съществуваща жилищна сграда”  – V категория,  РЗП: 502,00 м2УПИ VІІІ – 1013, кв. 335 нов/717 стар по плана на ЖК „Гео Милев”, ул. „Радецки” № 6Никола Георгиев Бранеков и Елизабет Христова БранековаКалин Колев Ялъмовинж. Соня Джевизова
1718/23.05.2017 г.41/25.03.2013 г. „Благоустрояване за спортна площадка в ПИ 246-стар, част от УПИ І-дом за деца и юноши, кв. 421А по плана на Първа градска част – гр. Пловдив” – V категория,  РЗП:  м2УПИ І – дом за деца и юноши, кв. 421А по плана на Първа градска част, ул. „Асен Златаров” № 29Община Пловдив – Район „Централен”, Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза” инж. Атанас Мотърниковинж. Соня Джевизова
1819/22.05.2017 г.103/08.07.2015 г. „Жилищна сграда с Н=8,50 м и 11,50 м” – IV категория,  РЗП: 921,76 м2УПИ V – 421, кв. 24-нов, 25-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Царево” № 8„БОХЕМИЯ” ЕООД с у-л Сийка Славова Палавурова, Милкана Георгиева Палавурова„ИВЕСТ – 99” ООДинж. Соня Джевизова
1920/19.05.2017 г.70/11.05.2015 г.„Жилищна сграда с височина Нк = 10,00 м и 11,20 м” – IV категория,  РЗП: 1506,55 м2УПИ І – 176, кв. 4-нов, 6-стар по плана на кв. Университетски, ул. „Константин Величков” № 15Иван Сървански, Лора и Красимир Ботеви, Георги Глухчев, Мария Сивакова, Пламен Мачорски, Милена Йошкова, Красимир и Лилия Райчинови, Емилия Гергинска, Ива и Николай Лалови, Зорница Василева, Росица Василева, Георги Василев, Веселин Маргаритов„БЕТА 7” ЕООД инж. Соня Джевизова
2021/01.06.2017 г.125/18.08.2015 г.„Жилищна сграда с височина Нк=8,00 м и Нк=11,50 м” – IV категория,  РЗП: 680,05 м2УПИ VІІ – 1783, кв. 376 по плана на Трета градска част, ул. „Тодор Бурмов” № 22аХристо и Мария Георгиеви, Николай Белев и Анелия  Кънчева-Белева, Людмила Калпакчиева„ВИГОРА” ЕООД инж. Соня Джевизова
2122/12.06.2017 г.96/06.07.2015 г. „Жилищна сграда с височина Нк = 7,00 м; 10,00 м и 14,50 м”- ІV категория,  РЗП: 1139,00 м2УПИ ХІІІ – 160, кв. 7-нов, 7-стар по плана на кв. Университетски, ул. „Константин Величков” № 29„АНДЖЕЛИНА 2000” ООД с у-л Ангел Здравков, Илия Тонов, . Данаил Тонов, Светла Янкова, Йордан Лавтеров и Николина Левтерова, Пламен Михайлов, Васил Нанчев, Цветелин и Мария Лефтерови, Ташинка Кръстева, Георги Точев, Илия Точев, Павлина Димитрова„ИВЕСТ-99” ООДинж. Соня Джевизова
2223/20.06.2017 г.54/30.03.2015 г.„Жилищна сграда с височини Нк = 12,00 м; 15,00 м и 19,50 м” – IV категория,  РЗП:  732 м2УПИ VІІІ – 523.1859, кв. 483 по плана на Трета градска част, „Иларион Макариополски” № 53Мирослав Красимиров Михайлов; Юлиян Стефанов Стефанов; Виктор Георгиев Санков и Гергана Валентинова Делчева; Петър Банков Семизов; Никола Недялков Четелязов и Стиляна Борисова Четелязова; Сезгин Зия Мюмюн; Таня Петрова Стефанова и Стефан Стоянов Стефанов; „БИЛДИНГ КОРЕКТ 1” ЕООД с управител Николай Григоров Коцев„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2324/23.06.2017 г.117/05.08.2015 г. „Жилищна сграда с височина Нкк = 3,60 м; 10,00 м; 12,00 м и 14,40 м
и Нкб = 18,90 м и 16,50 м”
 – ІV категория,  РЗП:  1811,94 м2
УПИ ХІ – 522.368, жил. застр., кв. 3-нов, 12-стар по плана на кв. „Велбъжд”, ул. „Завоя на Черна” № 1Христо Николов Колев; Симеон Ангелов Чакъров; Мария Костадинова Димитрова; Елена Ангелова Попова; Ели Минкова Колева и Христо Николов Колев; Мария Ангелова Костадинова; „ПЪЛДИН ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД с управител Атанас Танов Дръндаров; Христо Венелинов Христов; Йовко Милко Карагьозов; Николай Ангелов Дамянов и Мариела Ангелова Дамянова; Християн Пламенов Магърдичан; Мануела Методиева Костадинова„ПВМ Проект Инженеринг” ООДинж. Соня Джевизова
2425/28.06.2017 г.156/23.09.2015 г.„Пристройка с Нк=5,80 м и надстрояване с надзид 1,50 м на съществуваща жилищна сграда, съгласно чл. 50, т. 1 „а” и „б” от ЗУТ” – V категория,  РЗП:  184,49м2УПИ ХІ-8, кв. 18 по плана на ЖК „Волга – Ген. Д. Николаев”, ул. „Ген. Кюркчиев” № 8Станиела Бисерова Добрева; Бисер Христов Добрев; Станка Илиева ДобреваХристо Димитров Белевинж. Соня Джевизова
2519а/05.07.2017 г.340/24.08.2004 г.„Нова жилищна сграда на три и четири етажа с височина  Н=10,00 м и 11,50 м
с магазин за хранителни стоки и три паркоместа”
Втори етап – жилищна сграда до кота 6,91 м – ІV категория, РЗП: 675м2
УПИ ХІХ – 1112, кв. 454 по плана на Първа градска част, ул. „Стойчо Мушанов” № 1Руслан Николов Белевски„АКОРД ПРОЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2626/18.07.2017 г.119/16.05.2007 г.„Жилищна сграда с максимална височина  Н=8,50 м и допълващо застрояване – гараж и зъботехническа лаборатория”
Втори етап – жилища на коти +2,80 м и +5,60 м
 – ІV категория,  РЗП:   244,54 м2
УПИ ІV – 973, кв. 17 по плана на ЖК „Волга – Д. Николаев”, ул. „Скакавица” № 13Петър Господинов Господинов; Мелекпер Али Адем„АКОРД ПРОЕКТ” ООДинж. Соня Джевизова
2727/17.08.2017 г.57/07.04.2015 г.„Жилищна сграда – Първи етап: Дял 1 с височина Нк=8,00 м, с едно жилище /апартамент на две нива/ и два гаража” – V категория,  РЗП: 165,77 м2УПИ VІ-214,215, кв. 240а по плана на Втора градска част, ул. „Любляна” № 1Здравко Иванов ЦветковСоня Христова Лозанова Поповаинж. Соня Джевизова
2828/23.08.2017 г.22/14.03.2016 г.„Жилищна сграда с височина Нк = 12,00 м” – IV категория,  РЗП: 644,21 м2УПИ ІХ – 435, кв. 24 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Войнишка слава” № 24„ИКОС ДОМИ – 69” ЕООД с у-л Стефан Денев Добревски, „КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012” с у-л Иван Николов Кръстев, ДОРОТА МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА, НИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА, СВЕТОМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Хасковоинж. Соня Джевизова
2929/18.09.2017 г.229/11.08.2006 г.„Пристрояване на 1 и 4 етажа и надстройка до 4 етажа на съществуваща жилищна сграда с Н = 3,00 м и 11,50 м с четири паркоместа.
І-ви етап: Пристройка и надстройка на І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и частично ІV-то ниво”
 – IV категория,  РЗП:  490,70 м2
УПИ ІV – 2071, кв. 332 по плана на Трета градска част, ул. „Славянска” № 15Иван Райков Иванов и Венета Станева Иванова, Петър Райков Райков, Станислава Иванова Иванова, Росен Иванов Иванов„КОНТРОЛ – ИНВЕСТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
3030/18.09.2017 г.131/16.09.2013 г. „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда” – V категория, РЗП: 371,10 м2УПИ ІІІ-698, кв. 392 по плана на Старинна градска част, ул. „П. Р. Славейков” № 28Веско Костадинов ДойчевНели Рангелова Стършановаинж. Соня Джевизова
3131/21.09.2017 г.73/18.05.2015 г.„Допълващо застрояване – лятна кухня с Н=2,20 м и 3,50 м” – V категория,  РЗП: 43,7 м2УПИ VІІ-534, кв. 35–нов, (32-стар)  по плана на кв. „Университетски”, ул. „Стадион” № 15Румен Недялков ТотевДимитър Тодоров Димитровинж. Соня Джевизова
3232/02.10.2017 г. 114/30.07.2014г.„Многофамилна жилищна сграда на пет етажа и мансарда с коти корниз 10,00 м и 15,00 м с 9/девет/ апартамента, 6/шест/ ателиета, 7/седем/ единични гаража и 8/осем/ паркоместа” – ІV категория,  РЗП: 1450 м2УПИ Х – 399, кв. 464 по плана на Трета градска част”, ул. „Мали Богдан” № 42Петър Василев Касъров; Стойна Василева Касърова; „НИКОЛОВ СТРОЙ” ООД с у-л Христо Симеонов Николов; „ЕДАС” ООД с у-л Димитър Енчев Димитров; Мирослав Константинов Кънчев; Йордан Иванов Иванов; Донка Стефанова Попова – Хазбун; Диана Стефанова Симеонова; Димо Николаев Димов; Мина Янкова Милева; Таня Илиева Досева„ЕН ДЖИ КОНСУЛТ” ООДинж. Соня Джевизова
3333/05.10.2017 г.49/27.04.2016 г. „Жилищна сграда с височини в относителни коти 9,00 м и 14,50 м и съответно в абсолютни коти 166,50 м и 172,00 м” – IV категория,  РЗП: 811,60 м2УПИ ІІІ – 523.156, жил. застр., кв. 488-стар по плана на Трета градска част, ул. „Антон Тайнер” № 60Илиян Борисов Сотиров; „КЛИПЕР СТРОЙ” ООД с у-л Генади Петров Петров и Велина Георгиева Райчева; Наска Георгиева Узунова„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
3434/09.10.2017 г.56/31.05.2017 г.„Преустройство на съществуващо допълващо застрояване и пристройка към него в
„Заведение за обществено хранене”
 – V категория,  РЗП: 70,14 м2
УПИ ХІ – 1364, кв. 44-нов/170-стар по плана на Централна градска част, ул. „Христо Г. Данов” № 32Атанас Иванов Топалов; Славка Иванова ГугуляноваЕлена Христеваинж. Соня Джевизова
3535/16.10.2017 г.76/28.05.2015 г. „Многофамилна жилищна сграда с Нк=11,50 м”- ІV категория,  РЗП: 952,55 м2УПИ ХІІІ – 517.115, кв. 9 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Иван Радославов” № 1„ДАМЯНОВ-63” ЕООД с у-л Георги Атанасов Дамянов; Йордан Иванов Стремски; Магдалена Атанасова Радулова; Ангелина Георгиева Мавродиева ; Георги Стоянов Стоянов; Данчо Стоянов Колибаров; Младен Ненчев Ненов; Лора Николаева Докузанова; Станимир Георгиев Ангъчев„ВАЛЕОИНВЕСТ” ЕООД инж. Соня Джевизова
3636/24.10.2017 г.141/18.09.2014 г. „Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=9,00 м и 12,00 м –
І-ви етап: до Нк=9,00 м с 1/един/ апартамент и 1/един/ гараж”
 – IV категория,  РЗП: 328,14 м2
УПИ ХХІV – 521.719, жил. стр., кв. 298 по плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 13Милена Крумова Попарова и Николай Петров Попаров„СТАНДАРТ СИСТЕМС” ООДинж. Соня Джевизова
3737/24.10.2017 г.145/24.09.2014 г. „Допълващо застрояване –
Гараж за два автомобила с Н=2,20м”
 – V категория,  РЗП: 35,48 м2
УПИ ХХІV – 521.719, жил. стр., кв. 298 по плана на Централна градска част, ул. „Драган Цанков” № 13Милена Крумова Попарова и Николай Петров ПопаровДрагостин Стойков Лилковинж. Соня Джевизова
3839/24.10.2017 г.166/14.11.2014 г. „Жилищна сграда със 7/седем/ апартамента , 2/две/ ателиета, 7/седем/ склада, 4/четири/ гаража и 5/пет/ паркоместа с Нк=9,00 м, 12,00 м и 15,00 м” – IV категория,  РЗП: 679,88 м2УПИ ІІІ – 442, кв. 27-нов, 27-стар по плана на кв. „Университетски”, ул. „Дон” № 12Невелина Георгиева Кънчева – Куманова; Георги Иванов Вандев и Светлана Димитрова Кръстева – Вандева; „Дивес 13” ООД с у-л Димо Ивайлов Иринкин; Даниел Огнянов Димитров; Тома Василев Касапетев и Зара Андреева Касапетева; Станислав Радославов Георгиев; Галя Вълкова Близнакова; Виорика Клаудия Пъунеску-Атанасова; Васил Иванов Сираков; Кръстю Паскалев Кръстев„ИВЕСТ” ООД инж. Соня Джевизова
3940/06.11.2017 г.28/17.02.2015 г.„Надстрояване на жилищна сграда с Нк=12,00 м и 15,00 м –
Втори етап на строителството”
 – IV категория,  РЗП: 392,00 м2
УПИ V – 211, кв. 14 по плана на кв. „Младежки хълм”, ул. „Едисон” № 1Павлина Христева Томова„СТРИКТ” ООДинж. Соня Джевизова
4041/07.11.2017 г.204/05.11.1972 г.„Жилищна сграда с 4 апартамента, магазин за пакетирани хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и изби” – IV категория,  РЗП:м2УПИ ІІІ – 1061, кв. 343 по плана на Трета градска част, ул. „Борислав” № 7Карамфила Илиева Здравкова; Дафинка Александрова Кузева; Стефка Енчева Ковачева; Светла Иванова Йонова; Красимира Иванова Бетуховска; Люсиен Митков Чуков„ХЕБРОС КОНСУЛТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
4142/15.11.2017 г.47/27.02.2006 г.„Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Нк=8,50 м и 11,50 м, с магазин за промишлени стоки и три паркоместа” – ІV категория,  РЗП: 349,91 м2УПИ Х – 679, кв. 361 по плана на Трета градска част, ул. „Трапезица” № 15„ДАРАГРУП” ЕООД с у-л Боян Лука Сапунджиев„КОНТРОЛ ИНВЕСТ” ЕООДинж. Соня Джевизова
4244/24.11.2017 г.198/10.11.2015 г. „Жилищна сграда с Нк=11,00 м, 12,00 м и 15,00 м”- ІV категория,  РЗП: 2980,77 м2УПИ ХІ – 522.587, жил. застр., кв. 364 по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Тракия” № 62„ВИП ПРОПЪРТИ-Д“ ООД с у-л Валерий Пенков Хаджийски; Деляна Иванова Гьозова; Галина Тенчева Божилова; Христина Стефанова Влахова; Атанас Борисов Парпулов и Любка Крумова Парпулова; Иво Ганчев Ганчев; Тодор Рангелов Бамбалов и Доротея Красимирова Симеонова; Даниела Драганова Стоянова; Димитър Антонов Бресковски; Галина Петкова Николова; Емилия Петкова Динкова; Здравко Павлов Василев; Димитър Сашев Шабанлийски; Асен Харалампиев Тупарев; Дияна Колева Въкова; Мариана Борисова Харбалиева; Светослав Александров Славов; Георги Костадинов Гърневски и Стефка Малчева Гърневска; Стойчо Димов Карачомаков; Васил Георгиев Наумов„АВИС консулт” ООД инж. Соня Джевизова
4345/17.11.2016 г.282/15.11.2007 г. „Параклис на „Св. Георги Победоносец” в Медицински университет – гр. Пловдив” – V категория,  РЗП: 39,00 м2УПИ ІІ – болница, кв. 368 нов по плана на кв. „Хълм на младежта”, бул. „Васил Априлов” № 15аМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ректор чл. – кор. проф. д-р Стефан Стоилов КостяневЙордан Георгиев Кавръковинж. Соня Джевизова
4446/04.11.2017 г.76/06.07.2016 г. „Преустройство и реконструкция с надзид 1,50 м и пристройка с височина до 5,50 м на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 56784.521.1209.2 по
чл. 50, т. 1 (а) и (б) от ЗУТ ”
 – V категория
УПИ VІ – 1345, общ. обсл., кв. 44 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев”, ул. „Иван Андонов” № 30Валерия Петрова Топалска; Йонко Стоилов Стоиловтехн. Стефан Тенев Колевинж. Соня Джевизова
4547/18.12.2017 г.152/12.12.2016 г.„Ремонт и реконструкция на покрив без промяна на кота корниз и кота било на съществуваща жилищна сграда” – V категорияУПИ ІХ-529, кв. 360 нов/262 стар по плана на кв. „Триъгълника”, ул. „Филип Македонски” № 84Здравка Емилова Илиева; Живка Бонева Тигьи; Елена Бонева ЧалъмоваИван Петков Петковинж. Соня Джевизова
4649/21.12.2017 г.169/08.10.2015 г.„Жилищна сграда с гаражи, с височини Н=3,50 м, Н=12,00 м и Н=15,00 м” – IV категория,  РЗП: 1018,60  м2УПИ VІ – 523.1949, кв. 479 по плана на Трета градска част, ул. „Д-р Владо” № 42Елена Красимирова Дерибеева и Галин Красимиров Дерибеев; Невена Ганева Зяпкова; Стоянка Лукова Мастикова; Катина Методиева Вълева; „СТАТ-2” ООД с управител Стефка Стоянова Колева; Веселин Анков Мичев; Павлина Георгиева Мандова; Росица Николаева Николова; Николай Ангелов Ангелов; Никола Владимиров Стаменов; Валентин Господинов Господинов; Камен Каменов Пехливанов; Стойко Иванов Костадинов; Мариана Георгиева Жилова; Лиляна Цветкова Иванова; Драгостин Асенов Кренчев„БИЛДИНСПЕКТ“ ООДинж. Соня Джевизова